Om psykoterapi

Om psykoterapi


Unga och vuxna


Psykodynamisk psykoterapi innebär en möjlighet att försöka förstå vad det är som har format dig till den du är idag. Den ger också möjighet att få tillgång till och sätta ord på känslor och tankar som kan ha trängts undan.

Samtalet är huvudsaken i en psykoterapi. Du tar upp tankar och funderingar som känns angeläget just nu. Jag lyssnar, kommenterar och ställer frågor. Vi reflekterar tillsammans.


Psykoterapin inleds med ett eller ett par samtal för bedömning av om psykoterapi är det rätta för dig och av om jag är den rätta att följa dig i ditt utforskande. Om det blir en psykoterapi kommer vi att träffas regelbundet under en kortare eller längre period. Samtalen varar oftast i 45 minuter. Övriga s.k. ramar, t.ex tider, arvode och regler för återbud, bestäms vid inledningen av psykoterapin.   Barn


Små barn behöver andra sätt att uttrycka sig på än genom ord. I en barnpsykoterapi används leken som ett uttrycksmedel. I rummet finns det tillgång till leksaker och material som gör det möjligt för barnet att visa och berätta vad barnet har varit med om. I leken blir det tydligt hur barnet hanterar sina upplevelser och vad som kan vara skrämmande eller frustrerande. Psykoterapeuten kan hjälpa barnet med att reglera känslor och visa på nya sätt att visa ilska, sorg eller rädsla.


Barnterapin inleds i samråd med föräldrar eller vårdnadshavare. Den kan också inledas i samråd med socialtjänsten om barnet är föremål för insatser därigenom.

En bedömning görs av om det är lämpligt med en psykoterapi för barnet. Om vi kommer fram till att påbörja en psykoterapi sker den över kortare eller längre tid. Parallellt med barnterapin hålls träffar med föräldrar eller vårdgivare för uppföljning.


Sessionerna varar i max 45 minuter och är reglebundna, oftast en gång i veckan. Övriga s.k. ramar, t.ex. arvode och hantering av återbud bestäms i samband med inledningen.